Detta inlägg kan innehålla annonslänkar från bl.a. Batteriexperten & Autoexperten. Här kan du läsa mer om vårt innehåll.

Den stora Batteriordboken: alla batteritermer

Batteriteknologi är en fascinerande vetenskap som kombinerar kemi, fysik och ingenjörskonst. Det är en värld fylld med termer som ‘anod’, ‘katod’, ‘energitäthet’ och ‘CCA’. Men vad betyder dessa termer egentligen? Och hur påverkar de prestanda och livslängd för batterierna i dina enheter?

Här hittar du en alfabetisk lista över de mest använda batteritermerna, från ‘anod’ till ‘zink-luft batteri’, alla förklarade på ett klart och koncist sätt.

Vanliga batteritermer

AGM (Absorbent Glass Mat): AGM är en typ av bly-syra batteri där elektrolyten absorberas i en glasmatta. Detta gör att batteriet kan hantera mer ström jämfört med ett traditionellt bly-syra batteri och det är mindre benäget att läcka. AGM-batterier används ofta i fordon som kräver mycket ström, som bilar och båtar.

Aktivt Material: Aktivt material i ett batteri är de material i en elektrod som deltar i elektrokemiska reaktioner. I ett bly-syra batteri är det aktiva materialet i den positiva elektroden blysulfat och i den negativa elektroden är det bly. Det aktiva materialet spelar en avgörande roll i hur mycket energi ett batteri kan lagra.

Ampere: Ampere är en måttenhet för elektrisk ström. I ett batteri visar antalet ampere hur mycket ström batteriet kan leverera per timme. Detta är viktigt för att bestämma hur länge en enhet kan drivas med ett batteri innan det behöver laddas eller bytas ut.

Ampere-timme: Ampere-timme (Ah) är en måttenhet som används för att mäta batterikapacitet. Det representerar mängden elektrisk laddning som ett batteri kan leverera under en timme. Ett batteri med en kapacitet på 1 Ah kan leverera en ström på 1 ampere i en timme innan det är helt urladdat.

Anod: Anoden är elektroden i ett batteri där oxidation sker under urladdning. I ett typiskt litiumjonbatteri är anoden gjord av grafit. Under urladdningen förlorar anoden elektroner som sedan rör sig mot katoden. Detta skapar en elektrisk ström som kan användas för att driva en enhet.

Batteri: Ett batteri är en enhet som lagrar elektrisk energi och omvandlar den till elektrisk ström genom en kemisk reaktion. Det finns många olika typer av batterier, inklusive bly-syra, nickel-kadmium, nickel-metallhydrid och litiumjon. Användningen av batterier sträcker sig från små enheter som klockor och fjärrkontroller till större tillämpningar som bilar och hus. Underhåll av ett batteri kan inkludera regelbunden laddning och undvikande av extrem temperatur.

Batteriladdare: En batteriladdare är en enhet som används för att ladda upp ett batteri genom att tvinga en elektrisk ström genom det. Det finns olika typer av batteriladdare, inklusive enkelriktade laddare, pulsladdare och smarta laddare. Användningen av en batteriladdare varierar beroende på typen av batteri som ska laddas.

Behållare och lock: Behållaren och locket på ett batteri är de delar som innesluter de aktiva komponenterna i batteriet. De är oftast gjorda av plast eller metall och är utformade för att motstå korrosion från batteriets elektrolyt. Behållaren och locket spelar en viktig roll för att skydda batteriets inre komponenter och förhindra läckage av elektrolyt.

Bly-syra batteri: Ett bly-syra batteri är en typ av uppladdningsbartbatteri som använder bly och svavelsyra som elektrolyt. Det är en av de äldsta typerna av uppladdningsbara batterier och används ofta i fordon på grund av dess förmåga att leverera hög strömstyrka. Underhåll av ett bly-syra batteri kan inkludera regelbunden laddning och rengöring för att förhindra korrosion.

Boostladdning: Boostladdning är en process där ett batteri laddas med en högre strömstyrka för att snabbt återställa dess laddning. Detta kan vara användbart för att återuppliva ett djupt urladdat batteri eller för att snabbt ladda upp ett batteri som behöver användas snart. Boostladdning bör dock användas med försiktighet, eftersom det kan leda till överhettning och skada på batteriet.

BCI-grupp: BCI-grupp är en standard som används för att identifiera batterier baserat på deras fysiska dimensioner. Detta är viktigt för att säkerställa att ett batteri passar korrekt i det utrymme som är avsett för det i ett fordon eller annan enhet. BCI-gruppnumret kan ofta hittas på batteriets etikett.

Cykel: En cykel i ett batteri refererar till processen att ladda upp och sedan urladda batteriet. Antalet cykler som ett batteri kan hantera innan dess prestanda börjar försämras är en viktig indikator på batteriets livslängd. Vissa batterier, som litiumjonbatterier, kan hantera tusentals cykler innan deras kapacitet börjar minska märkbart.

Djupcykelbatteri: Ett djupcykelbatteri är ett batteri som är utformat för att kunna urladdas djupt och ofta utan att skadas. Detta skiljer sig från startbatterier, som är utformade för att leverera en stor mängd ström under en kort tid. Djupcykelbatterier används ofta i applikationer som solenergilagring och elektriska fordon.

Djupurladdning: Djupurladdning refererar till processen att urladda ett batteri till en mycket låg nivå. Detta kan skada många typer av batterier, särskilt bly-syra batterier. För att förhindra skador från djupurladdning bör ett batteri laddas upp regelbundet och inte tillåtas att bli helt urladdat.

Elektrolyt: En elektrolyt i ett batteri är den kemiska lösning som tillåter jonisk ledning mellan batteriets positiva och negativa elektroder. I ett bly-syra batteri är elektrolyten svavelsyra. Elektrolyten spelar en avgörande roll i batteriets förmåga att lagra och frigöra elektrisk energi.

Elektronisk testare: En elektronisk testare är en enhet som används för att testa ett batteris hälsa och prestanda. Den kan mäta olika parametrar, inklusive batteriets spänning, inre resistans och kapacitet. Användning av en elektronisk testare kan hjälpa till att identifiera problem med ett batteri innan de blir allvarliga.

Element: Ett element i ett batteri refererar till en uppsättning av en positiv och en negativ elektrod separerade av en elektrolyt. Ett batteri kan bestå av ett eller flera sådana element. Elementen i ett batteri spelar en avgörande roll i batteriets förmåga att lagra och frigöra elektrisk energi.

Energitäthet: Energitäthet är ett mått på hur mycket energi ett batteri kan lagra för en given vikt eller volym. Batterier med högre energitäthet kan driva enheter längre eller ge mer kraft utan att öka storleken eller vikten på enheten. Energitäthet är särskilt viktig för bärbara enheter och elektriska fordon, där storlek och vikt är kritiska faktorer.

Energiåtervinning: Energiåtervinning är processen att omvandla spillenergi (som värme eller kinetisk energi) tillbaka till elektrisk energi, som sedan kan lagras i ett batteri. Energiåtervinning kan förbättra effektiviteten hos ett energisystem genom att minska mängden

Formation: Formation är processen där ett batteri laddas och urladdas för första gången efter tillverkning. Detta är viktigt för att “forma” batteriets aktiva material och kan påverka batteriets prestanda och livslängd. Formation är en kritisk del av batteritillverkningen och måste utföras noggrant för att säkerställa batteriets kvalitet.

Förseglad batteri: Ett förseglat batteri (SMF) är ett batteri som är konstruerat så att det inte behöver underhållas genom att tillsätta vatten till elektrolyten. Detta kan vara fördelaktigt i applikationer där regelbundet underhåll är svårt eller omöjligt. Exempel på förseglade batterier inkluderar ventilerade bly-syra (VRLA) batterier och de flesta litiumjonbatterier.

GEL-batteri: Gel i ett batteri refererar till en typ av elektrolyt där en geleringsmedel har tillsatts till vätskan för att skapa en tjock, gel-liknande substans. Detta används ofta i gelbatterier, en typ av förseglade bly-syra batterier. Gel-elektrolyten minskar risken för läckage och kan förbättra batteriets prestanda i vissa applikationer.

Galler: Ett galler i ett batteri är en struktur som håller det aktiva materialet på plats i en elektrod. Det är oftast gjort av bly eller en legering av bly och andra metaller. Gallret spelar en viktig roll i batteriets förmåga att lagra och frigöra elektrisk energi.

Gruppstorlek: Gruppstorlek är en standard som används för att identifiera batterier baserat på deras fysiska dimensioner. Detta är viktigt för att säkerställa att ett batteri passar korrekt i det utrymme som är avsett för det i ett fordon eller annan enhet. Gruppstorleken kan ofta hittas på batteriets etikett.

Hydrometer: En hydrometer är ett instrument som används för att mäta densiteten av en vätska jämfört med densiteten av vatten. I ett bly-syra batteri kan en hydrometer användas för att mäta densiteten av elektrolyten, vilket kan ge en indikation på batteriets laddningsstatus.

Internt anslutningar: Interna anslutningar i ett batteri är de ledningar eller bussar som förbinder de olika cellerna i batteriet. Dessa anslutningar är avgörande för batteriets funktion, eftersom de tillåter elektrisk ström att flöda mellan cellerna. Felaktiga eller skadade interna anslutningar kan leda till minskad batteriprestanda eller batterifel.

Jordning: Jordning i ett batterisystem är processen att ansluta en del av systemet till jorden för att förhindra oönskad spänning på utrustningen. Detta kan skydda både utrustningen och användaren från elektriska stötar. I ett fordon är batteriets negativa terminal ofta jordad.

Kapacitet: Kapaciteten hos ett batteri är mängden elektrisk laddning det kan lagra. Det mäts vanligtvis i ampere-timmar (Ah) eller milliampere-timmar (mAh). Faktorer som påverkar ett batteris kapacitet inkluderar dess kemiska sammansättning, dess fysiska storlek och dess ålder.

Katod: Katoden är elektroden i ett batteri där reduktion sker under urladdning. I ett typiskt litiumjonbatteri är katoden gjord av en litiummetalloxid. Under urladdningen tar katoden emot elektroner från anoden, vilket skapar en elektrisk ström. Katoden är vanligtvis den positiva elektroden i ett batteri.

Kortslutning: En kortslutning i ett batteri inträffar när det finns en direkt elektrisk anslutning mellan den positiva och negativa terminalen, vilket leder till en snabb strömflöde och potentiellt överhettning och brand. Kortslutningar kan orsakas av felaktig användning, skada eller tillverkningsfel. För att förhindra kortslutningar bör batterier hanteras försiktigt och hållas borta från metallföremål som kan orsaka en oavsiktlig anslutning mellan terminalerna.

Krets (parallell och serie): En seriekrets i ett batterisystem är en där batterierna är anslutna i rad, med den positiva terminalen på ett batteri ansluten till den negativa terminalen på nästa. Detta ökar systemets totala spänning. En parallellkrets är en där batterierna är anslutna sida vid sida, med alla positiva terminaler anslutna tillsammans och alla negativa terminaler anslutna tillsammans. Detta ökar systemets totala kapacitet.

Kallstartström (CCA): Kallstartström, eller CCA (Cold Cranking Amps), är mängden ström ett batteri kan leverera vid -18 grader Celsius utan att spänningen sjunker under en viss nivå. Detta är en viktig mätning för startbatterier i fordon, eftersom det indikerar batteriets förmåga att starta ett fordon i kallt väder.

Lasttestare: En lasttestare är ett verktyg som används för att testa ett batteris förmåga att leverera ström under belastning. Det fungerar genom att applicera en resistiv belastning på batteriet och mäta hur mycket spänningen sjunker. Detta kan ge en mer realistisk indikation på batteriets hälsa och prestanda än en enkel spänningsmätning.

Laddningsacceptans: Laddningsacceptans refererar till ett batteris förmåga att ta emot och lagra laddning. Det påverkas av faktorer som batteriets ålder, dess kemiska sammansättning och dess aktuella laddningsstatus. Ett batteri med hög laddningsacceptans kan laddas upp snabbare och mer effektivt än ett med låg laddningsacceptans.

Laddningscykel: En laddningscykel är ett mått på antalet kompletta laddnings- och urladdningscykler ett batteri kan genomgå innan dess prestanda faller under en viss tröskel. Antalet laddningscykler ett batteri kan hantera beror på flera faktorer, inklusive batterityp, hur det används och under vilka förhållanden det laddas och urladdas.

Ledningsförmåga: Ledningsförmåga i ett batteri refererar till dess förmåga att leda elektrisk ström. Detta påverkas av faktorer som batteriets material och dess inre struktur. Ett batteri med hög ledningsförmåga kan leverera ström mer effektivt än ett med låg ledningsförmåga.

Laddningshastighet: Laddningshastigheten är den hastighet med vilken ett batteri kan laddas. Snabbare laddningshastigheter kan vara mer bekväma men kan också leda till kortare batterilivslängd. Laddningshastigheten kan påverkas av flera faktorer, inklusive batterityp, laddarens effekt och batteriets temperatur.

Litiumjonbatterier: Ett litiumjonbatterier är en typ av laddningsbart batteri som använder litiumjoner som dess primära aktiva ingrediens. Litiumjonbatterier har hög energitäthet och lång cykellivslängd, vilket gör dem populära för användning i bärbara elektronik och elektriska fordon. De är också kända för sin förmåga att behålla sin laddning över tid, med en mycket låg självurladdningshastighet.

Lågt vattenförlustbatteri: Ett lågt vattenförlustbatteri är ett batteri som är utformat för att minimera förlusten av vatten från elektrolyten under normal användning. Detta kan förlänga batteriets livslängd och minska behovet av underhåll. Lågt vattenförlustbatterier kan vara särskilt fördelaktiga i varma klimat, där vattenförlust kan vara ett stort problem.

MCA (Marin): MCA, eller Marine Cranking Amps, är en mätning av mängden ström ett batteri kan leverera vid 0 grader Celsius. Detta är liknande CCA (Cold Cranking Amps), men mätt vid en högre temperatur. MCA är en viktig specifikation för marina batterier, som ofta måste leverera höga strömstyrkor i kalla miljöer.

Minneseffekt: Minneseffekt är ett fenomen där vissa typer av laddningsbara batterier (framför allt nickel-kadmium och nickel-metallhydridbatterier) förlorar sin maximala energikapacitet om de upprepade gånger laddas om innan de är helt urladdade. Detta kan leda till att batteriets livslängd minskar över tid.

Negativ: Den negativa terminalen på ett batteri är den terminal där elektroner kommer in i batteriet när det laddas och lämnar batteriet när det urladdas. I ett bly-syra batteri är den negativa elektroden gjord av bly.

Nickel-Metallhydrid (NiMH): Ett nickel-metallhydridbatteri är en typ av laddningsbart batteri som använder en nickelbaserad katod och en metallhydridanod. NiMH-batterier har en högre energitäthet än nickel-kadmiumbatterier och lider inte av “minneseffekten”, vilket kan minska batteriets kapacitet över tid om det inte laddas ur helt mellan laddningarna.

Ohm: Ohm är enheten för elektrisk resistans. I ett batteri kan resistansen påverka hur effektivt batteriet kan leverera ström. Högre resistans kan leda till större energiförluster och lägre batteriprestanda.

Ohms lag: Ohms lag är en grundläggande princip i elektricitet som säger att strömmen genom en ledare mellan två punkter är direkt proportionell mot spänningen över de två punkterna. I ett batterisystem kan Ohms lag användas för att beräkna ström, spänning eller resistans om de andra två värdena är kända.

Öppen-kretsspänning: Öppen-kretsspänning är spänningen över batteriets terminaler när det inte levererar någon ström (dvs. när det inte är anslutet till någon last). Detta kan ge en indikation på batteriets laddningsstatus, men det ger inte en fullständig bild av batteriets hälsa eller kapacitet.

Plattor: Plattor i ett batteri är de strukturer som innehåller det aktiva materialet i batteriets elektroder. I ett bly-syra batteri är plattorna vanligtvis gjorda av bly eller en blylegering. Plattorna spelar en avgörande roll i batteriets förmåga att lagra och frigöra elektrisk energi.

Positiv: Den positiva terminalen på ett batteri är den terminal där elektroner lämnar batteriet när det laddas och kommer in i batteriet när det urladdas. I ett bly-syra batteri är den positiva elektroden gjord av blydioxid.

Primärt batteri: Ett primärt batteri är ett batteri som är avsett att användas en gång och sedan kasseras. Det kan inte laddas upp effektivt. Exempel på primära batterier inkluderar alkaliska batterier och zink-kolbatterier. Primära batterier skiljer sig från sekundära batterier, som är uppladdningsbara.

Reservkapacitetsklassning: Reservkapacitetsklassning är en mätning av hur länge ett batteri kan leverera en viss strömstyrka innan dess spänning sjunker till en viss nivå. Detta kan ge en indikation på hur länge ett batteri kan driva en enhet under en strömavbrott eller annan situation där laddning inte är tillgänglig.

Motstånd: Motstånd i ett batteri är en mätning av hur mycket det hindrar flödet av elektrisk ström. Högre resistans kan leda till större energiförluster och lägre batteriprestanda. Motståndet i ett batteri kan påverkas av faktorer som batteriets material, dess temperatur och dess laddningsstatus.

Sekundärt batteri: Ett sekundärt batteri är ett batteri som kan laddas upp och användas om och om igen. Detta skiljer sig från ett primärt batteri, som är avsett att användas en gång och sedan kasseras. Exempel på sekundära batterier inkluderar bly-syra batterier, nickel-kadmium batterier och litiumjonbatterier.

Separator: En separator i ett batteri är ett material som skiljer de positiva och negativa elektroderna för att förhindra en kortslutning samtidigt som joner kan passera genom den. Separatorer kan vara gjorda av olika material, inklusive papper, plast och glasfiber. Separatorn spelar en avgörande roll i batteriets säkerhet och prestanda.

Solid State-Batteri: Ett solid state-batteri är en typ av batteri som använder fasta elektroder och ett fast elektrolyt, istället för de flytande eller polymera elektrolyter som finns i de flesta andra batterier. Solid state batterier har potential att erbjuda högre energitätheter och förbättrad säkerhet jämfört med traditionella batteridesign.

Specifik gravitation: Specifik gravitation i ett batteri refererar till densiteten av batteriets elektrolyt jämfört med densiteten av rent vatten. I ett bly-syra batteri kan mätning av den specifika gravitationen ge en indikation på batteriets laddningsstatus.

Spänningsfall: Spänningsfall är en minskning av elektrisk potential längs vägen av en elektrisk krets. I ett batterisystem kan spänningsfall orsakas av resistans i batteriets interna anslutningar, kablar och andra komponenter. Spänningsfall kan leda till minskad batteriprestanda och bör minimeras genom korrekt systemdesign och underhåll.

Start-, belysnings-, tändningsbatteri (SLI): Ett SLI-batteri är ett batteri som är utformat för att leverera en stor mängd ström under en kort tid för att starta ett fordon. Det används också för att driva fordonets belysning och tändningssystem när motorn inte körs. SLI-batterier kräver regelbunden laddning för att hålla dem i gott skick.

Stänkfat: Stänkfat i ett batteri är en komponent som hjälper till att skydda batteriet från skador orsakade av elektrolyt som kan stänka eller läcka ut. Det är särskilt viktigt i bly-syra batterier, där elektrolyten är en stark syra som kan orsaka korrosion och andra skador.

Stratifiering: Stratifiering i ett batteri refererar till separationen av elektrolyten i olika lager baserat på densitet. Detta kan hända i bly-syra batterier när de inte används eller laddas regelbundet. Stratifiering kan leda till minskad batteriprestanda och kan förhindras genom regelbunden laddning och användning av batteriet.

Sulfatering: Sulfatering är en process där svavelsyra i ett bly-syra batteri reagerar med bly för att bilda blysulfatkristaller. Detta kan hända när batteriet är urladdat under en längre tid och kan leda till permanent skada på batteriet. Sulfatering kan förhindras genom regelbunden laddning av batteriet.

Syra: Syra i ett batteri refererar till elektrolyten som används för att möjliggöra jonisk ledning mellan batteriets positiva och negativa elektroder. I ett bly-syra batteri är elektrolyten svavelsyra. Syran spelar en avgörande roll i batteriets förmåga att lagra och frigöra elektrisk energi.

Säkerhetsventil: En säkerhetsventil är en komponent i vissa batterier som släpper ut tryck om det blir för högt, vilket förhindrar att batteriet spricker eller läcker. Säkerhetsventiler är särskilt viktiga i batterier som kan generera mycket värme, som litiumjonbatterier.

Termisk flykt: Termisk flykt (thermal runaway) är ett farligt tillstånd där ett batteris temperatur stiger snabbt och okontrollerat, vilket potentiellt kan leda till en brand eller explosion. Detta kan orsakas av flera faktorer, inklusive överladdning, kortslutning eller fysisk skada på batteriet.

Underhållsfritt: Ett underhållsfritt batteri är ett batteri som är utformat för att fungera effektivt utan behov av regelbundet underhåll, såsom tillsats av vatten till elektrolyten. Detta kan vara fördelaktigt i applikationer där regelbundet underhåll är svårt eller omöjligt. De flesta moderna bilbatterier är underhållsfria.

Urladdning: Urladdning i ett batteri refererar till processen att frigöra den lagrade elektriska energin. Detta sker när en enhet är ansluten till batteriet och drar ström från det. Urladdning är en naturlig del av batteriets livscykel, men djup urladdning kan skada vissa typer av batterier och bör undvikas.

Ventiler: Ventiler i ett batteri är komponenter som tillåter gaser att fly från batteriet under normal användning. De är särskilt viktiga i förseglade batterier, där gaser som genereras under laddning och urladdning inte kan fly fritt. Ventilerna måste fungera korrekt för att förhindra övertryck och potentiell skada på batteriet.

Volt: Volt är enheten för elektrisk potential eller spänning. I ett batteri är spänningen skillnaden i elektrisk potential mellan den positiva och negativa terminalen. Spänningen på ett batteri bestämmer hur mycket ström det kan leverera till en ansluten enhet.

Voltmeter: En voltmeter är ett instrumentsom används för att mäta spänningen över en elektrisk krets. I ett batterisystem kan en voltmeter användas för att mäta batteriets spänning, vilket kan ge en indikation på dess laddningsstatus.

VRLA: VRLA, eller Valve-Regulated Lead-Acid, är en typ av bly-syra batteri som är förseglat och underhållsfritt. Det finns två huvudtyper av VRLA-batterier: gelbatterier och AGM (Absorbent Glass Mat) batterier. VRLA-batterier är mindre benägna att läcka jämfört med traditionella bly-syra batterier och kräver mindre underhåll.

Watt: Watt är enheten för elektrisk effekt, som är mängden energi som överförs eller konsumeras per tidsenhet. I ett batterisystem är effekten produkten av batteriets spänning och den ström det levererar.

Watt-timme: Watt-timme (Wh) är en måttenhet för energi som är lika med en watt av effekt konsumerad under en timme. I ett batterisystem kan watt-timmar användas för att mäta batteriets kapacitet, vilket indikerar hur mycket energi det kan lagra och leverera över tid.

Zink-Luft Batteri: Ett zink-luft batteri är en typ av batteri som använder zink och syre från luften för att producera elektricitet. Zink-luft batterier är icke-laddningsbara och används ofta i hörapparater på grund av deras höga energitätheter och små storlekar. De har förmågan att leverera hög strömstyrka, vilket gör dem lämpliga för enheter med höga energibehov.